Decree basic accessibility

Summary: The Flemish Parliament approved the decree on basic accessibility on 3 April 2019. With this decree, public transport is transformed from the concept of basic mobility to the concept of basic accessibility: from a supply-oriented to a demand-oriented public transport. The core idea here is combimobility and synchromobility: travelers must be able to switch easily from one mode of transport to another, using recognizable transport hubs or mobipoints. For example, they can cover their pre- or post-journey with, for example, shared bicycles, shared cars or taxis. The transport offer will now consist of four layers:

 • the train network as the backbone of public transport
 • the core network of buses and trams between large residential areas
 • the supplementary network with bus lines that provides transport to the core network and the train network
 • tailor-made transport such as neighborhood buses and taxis

The cities and municipalities will play a greater role in the design of public transport in Flanders, and there will be 15 transport regions. There is a transport region council per transport region that monitors, directs and evaluates the implementation of basic accessibility. In this way, cooperation, consultation and participation are done at a higher level. For themes such as the public transport network, bicycle policy, the mobipoints and the integrated investment program (GIP), the transport regions will provide substantiated feedback. The Basic Accessibility Decree came into effect on 22 June 2019 and is now taking shape in practice. In the meantime, the transport region councils for the 15 transport regions have been set-up.

 

Below,  you can find information on some interesting aspects such as:

 • the objectives
 • mobility plans on three levels
 • the mobility monitoring system
 • the role of the mobility central
 • rate policy
 • construction and maintenance of mobipoints
 • supporting measures.

 

Chapter 2. Principles

Section 1. Mission and objectives

Subsection 1. Mobility policy
Art4. Objectives:
1° demand-oriented investment in accessibility
2° preparing transport networks for the future
3° develop a multimodal transport system, based on the 'STOP' principle as much as possible (walking - biking - public transport - individual car transport)
4° realising a victim-free transport system
5° seduce, motivate and stimulate behavioral change
6° making Flanders a pacemaker in innovation
7° regional and integrated approach to basic accessibility
8° ensure a smooth flow of any transport mode.

Chapter 3. Mobility planning and projects

Section 2. Levels of mobility planning

Subsection 1. Mobility planning at regional level: Flemish mobility plan
Subsection 2. Mobility planning at regional level: regional mobility plan
Subsection 3. Mobility planning at the local level: local / municipal mobility plan
Subsection 5. Progress reporting and mobility monitoring
Art. 24. Mobility monitoring system
1° technical characteristics of vehicles, such as the vehicle type, the type of fuel and the Euro standard
2° times, locations, speeds of vehicles
3° coded number plates of vehicles
4° metadata of the measurement equipment.

 

Chapter 4. Public passenger transport

Section 2. Operation of public passenger transport

Art. 33. The Flemish Government is setting up a mobility central.
The Mobility central is a body that:
1° collects and provides information on all public transport services
2° analyses and transport questions and mobility options of the user
refer if necessary
3° collects transport requests for journeys, plans efficiently and then sets them out
one or more carriers or transport services or via collective available
set displacement means
4° invoice fares
5° handles complaints from users.
Tailor-made transport is operationalised and coordinated by the Mobility central.

Art. 37. §1. The operators provide the Mobility central with all information about
their transport offer.
§2. The Flemish Government establishes the rules for interoperability, open data,
real-time data and standards for passenger transport information.

Section 3. Tariff policy

Art. 36. §1. The Flemish Government coordinates the tariff policy for the core network and
the supplementary network and determines the tariffs.
§2. The Transport Regional Council coordinates the tariff policy for tailor-made transport
determines the rates.

Chapter 5. Infrastructure policy, accompanying measures and traffic flow

Section 1. Infrastructure policy
Art. 42. The road authority is responsible for the construction and maintenance of mobipoints and carpool parking lots.
The Flemish Government can construct, maintain and manage the mobipoints
and assign carpool parking to a third party and this third party specific
rights to arrive at optimal mobi points.

Section 2. Accompanying measures
Article 46 In the regional mobility plan, the accompanying measures are included for the realization of the basic accessibility, including, but not limited to, parking policy and awareness-raising.

NL pagina
Decreet betreffende de basisbereikbaarheid
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1475622

Samenvatting
Het Vlaams Parlement keurde op 3 april 2019 het decreet betreffende de basisbereikbaarheid goed. Met dat decreet wordt voor het openbaar vervoer overgestapt van het concept van basismobiliteit naar het concept van basisbereikbaarheid: van een aanbodgericht naar een vraaggericht openbaar vervoer.
De kerngedachte hierbij is combimobiliteit: reizigers moeten gemakkelijk kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere, aan herkenbare vervoersknooppunten of mobipunten. Zo kunnen ze hun voor- of natraject afleggen met bijvoorbeeld deelfietsen, deelauto’s of taxi’s.
Het vervoeraanbod zal voortaan uit vier lagen bestaan:
- het treinnet als ruggengraat van het openbaar vervoer
- het kernnet van bussen en trams tussen grote woonkernen
- het aanvullend net met buslijnen dat zorgt voor het vervoer naar het kernnet en het treinnet
- het vervoer op maat zoals buurtbussen en taxi’s
De steden en gemeenten krijgen een grotere rol bij het uittekenen van het openbaar vervoer in Vlaanderen, en er komen 15 vervoerregio’s. Per vervoerregio is er een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert. Zodoende wordt er op een ‘hoger’ niveau aan samenwerking, overleg en participatie gedaan. Voor thema’s als het openbaarvervoernet, het fietsbeleid, de mobipunten en het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP) zullen de vervoerregio’s gefundeerde feedback geven.
Het decreet Basisbereikbaarheid trad op 22 juni 2019 in werking en krijgt nu vorm in de praktijk. Ondertussen zijn de vervoerregioraden voor de 15 vervoerregio’s samengesteld.

Hier vindt u enkele interessante aspecten, zoals:
- de doelstellingen 
- mobiliteitsplannen op drie niveau's
- het mobiliteitsmonitoringsysteem
- de rol van de mobiliteitscentrale
- tariefbeleid
- aanleg en het onderhoud van mobipunten 
- fankerende maatregelen

Hoofdstuk 2. Uitgangspunten

Afdeling 1. Missie en doelstellingen

Onderafdeling 1. Mobiliteitsbeleid
Art4. Doelstellingen:
1° vraaggericht investeren in bereikbaarheid
2° vervoersnetwerken klaarmaken voor de toekomst
3° een multimodaal vervoerssysteem uitbouwen waarbij zoveel als mogelijk uitgegaan wordt van het STOP-principe
4° het realiseren van een slachtoffervrij vervoerssysteem
5° verleiden, motiveren, prikkelen tot gedragsverandering
6° Vlaanderen een gangmaker maken in innovatie
7° basisbereikbaarheid regionaal en integraal aanpakken
8° zorgen voor een vlotte doorstroming van elke vervoersmodus.

Hoofdstuk 3. Mobiliteitsplanning en -projecten

Afdeling 2. Niveaus van mobiliteitsplanning

Onderafdeling 1. Mobiliteitsplanning op gewestelijk niveau: Vlaams mobiliteitsplan
Onderafdeling 2. Mobiliteitsplanning op regionaal niveau: regionaal mobiliteitsplan
Onderafdeling 3. Mobiliteitsplanning op lokaal niveau: lokaal/gemeentenlijk mobiliteitsplan
Onderafdeling 5. Voortgangsrapportage en mobiliteitsmonitoring
Art. 24. Mobiliteitsmonitoringsysteem
1° technische kenmerken van voertuigen zoals onder meer het voertuigtype, het
soort brandstof en de euronorm
2° tijdstippen, locaties, snelheden van voertuigen
3° gecodeerde nummerplaten van voertuigen
4° metadata van de metingsapparatuur.

Hoofdstuk 4. Openbaar personenvervoer

Afdeling 2. Exploitatie van het openbaar personenvervoer

Art. 33. De Vlaamse Regering richt een mobiliteitscentrale op.
De Mobiliteitscentrale is een orgaan dat:
1° informatie verzamelt en verschaft over alle openbaarvervoerdiensten;
2° vervoersvragen en mobiliteitsmogelijkheden van de gebruiker analyseert en
desgevallend doorverwijst;
3° vervoersaanvragen voor ritten verzamelt, efficiënt plant en vervolgens uitzet bij
één of meerdere vervoerders of vervoersdiensten of via collectieve beschikbaar
gestelde verplaatsingsmiddelen;
4° ritprijzen factureert;
5° klachten van gebruikers behandelt
Het vervoer op maat wordt geoperationaliseerd en gecoördineerd door de
Mobiliteitscentrale.

Art. 37. §1. De exploitanten bezorgen de Mobiliteitscentrale alle informatie over
hun vervoersaanbod. 
§2. De Vlaamse Regering stelt de regels vast voor interoperabiliteit, open data,
realtimedata en de standaarden voor de informatie over het personenvervoer.

Afdeling 3. Tariefbeleid

Art. 36. §1. De Vlaamse Regering coördineert het tariefbeleid voor het kernnet en
het aanvullend net en bepaalt de tarieven.
§2. De vervoerregioraad coördineert het tariefbeleid voor het vervoer op maat en
bepaalt de tarieven.

Hoofdstuk 5. Infrastructuurbeleid, flankerende maatregelen en doorstroming

Afdeling 1. Infrastructuurbeleid
Art. 42. De wegbeheerder staat in voor de aanleg en het onderhoud van mobipunten en carpoolparkings.
De Vlaamse Regering kan de aanleg, onderhoud en beheer van de mobipunten
en carpoolparkings toewijzen aan een derde partij en deze derde partij specifieke
rechten om tot optimale mobipunten te komen, toekennen.

Afdeling 2. Flankerende maatregelen
Art.46 In het regionaal mobiliteitsplan worden de flankerende maatregelen opgenomen ter realisatie van de basisbereikbaarheid, waaronder, maar niet uitsluitend,
parkeerbeleid en sensibilisering.